male logo galerii...
EU05


EU05-08 na stacji w Kutnie.
Foto: Archiuwm Dokumentacji Mechanicznej PKP (lata 60-te).

menu galerii PKP galeria PKP