GALERIE
O serwerze KOLEJ.PL
DZISIAJ|JUTRO|WCZORAJ|GALERIE|FORUM|FAQ|TABOR|INFRASTRUKTURA|MODELARSTWO|SOFTWARE|LINKI| Przewodnik po KOLEJ.PL
WsteczDalej

Ponizsze rozporzadzenie jest juz nieaktualne.
Aktualny prawnie dokument znajduje sie tutaj

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ.
Warszawa, dnia 29 czerwca 1990 r. Nr 6.

 Zarządzenie nr 204 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 czerwca 1990 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na fotografowanie
	oraz wstęp i przebywanie na terenie obiektów w resorcie transportu
	i gospodarki morskiej.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271)
zarządza co następuje:

Paragraf 1.
Przez użyte w zarządzeniu określenia:
- "fotografowanie" należy rozumieć fotografowanie, filmowanie,
  szkicowanie i rysowanie obiektów objętych zakazem fotografowania
  ze względu na ochronę tajemnicy państwowej.
- "obiekty" należy rozumieć również wszystkie urządzenia zewnętrzne
  kolejowe, drogowe, lotniskowe, portowe i inne.

Paragraf 2.1.
Znakiem "zakazu fotografowania" w resorcie transportu i gospodarki morskiej
należy oznakować obiekty, które ze względu na znaczenie obronne
lub bezpieczeństwo Państwa stanowią tajemnicę państwową.

Paragraf 2.2.
Obiekty, o których mowa w ust. 1 oznakowuje się znakiem "znaku fotografowania"
określonym w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r.
w sprawie określania wzoru i sposobu oznakowania obiektów, których fotografowanie,
filmowanie, szkicowanie i rysowanie jest zabronione ze względu na ochronę
tajemnicy państwowej (Monitor Polski Nr 26, poz. 145).

Paragraf 2.3.
Znakiem "zakazu fotografowania" nie należy oznakowywać obiektów resortu transportu
i gospodarki morskiej o charakterze zabytkowym lub historycznym.

Paragraf 2.4.
Za sposób i zasadność oznakowania obiektów znakiem "zakazu fotografowania"
oraz zapewnienie warunków gwarantujących respektowanie tego znaku przez
osoby nieupoważnione, odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych resortu.

Paragraf 3.1.
Wstęp i przebywanie na terenie obiektów w resorcie transportu i gospodarki morskiej
nie przeznaczonych dla publiczności dopuszczalne jest na podstawie zezwolenia
(przepustki) wydanego stosownie do obowiązujących przepisów przez kierownika
jednostki organizacyjnej.

Paragraf 3.2.
Wstęp i przebywanie na terenie obiektów w resorcie transportu i gospodarki morskiej,
o których mowa w par. 2 ust. 1 dopuszcalne jest tylko na podstawie zezwolenia,
wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej w trybie i na zasadach określonych
w par. 4 i w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika tej jednostki.

Paragraf 3.3.
Przepisów ust. 2 nie stosuje sie w odnisieniu do pracowników zatrudnionych
na terenie tych obiektów, pracowników jednostek nadrzędnych posiadających
delegacje służbowe oraz cudzoziemców przebywających na podstawie umów międzynarodowych
i innych z zastrzeżeniem art. 11 ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
z dnia 14 grudnia 1982 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 271).

Paragraf 4.1.
Zezwolenia, o ktorych mowa w par. 3 ust. 2 wydaje sie na pisemny wniosek
osoby zainteresowanej lub instytucji.

Paragraf 4.2.
Zezwolenie powinno zawierać:
a) określenie osoby lub instytucji ubiegającej się o wydanie zezwolenia
  z wyszczególnieniem danych personalnych, miejsca pracy i zajmowanego stanowiska
  oraz numeru tożsamości osób, którym udzielone ma być zezwolenie
  oraz uzasadnienie celu pobytu,
b) określenie obiektów jednostki organizacyjnej, na teren której ma być wydane zezwolenie,
c) określenie czasu pobytu i osoby towarzyszącej, o której mowa z par. 3 ust. 2.

Paragraf 4.3.
W przypadku udzielenia zezwolenia dla grupy osob, powinno ono zawierać
wyszczególnienie wszystkich uczesników grupy z podaniem jej kierownika,
z uwzględnieniem danych wymienionych w ust. 2.

Paragraf 4.4.
W szczególnie uzasadnionych, nagłych i nie budzących wątpliwości przypadkach
udzielający zezwolenia może odtąpić od wymogów okreslonych w ust. 1 i 2.

Paragraf 5.1.
Fotografowanie obiektów resortu transportu i gospodarki morskiej
onazkowanych znakiem "zakaz fotografowania", dopuszczalne jest jedynie
na podstawie zezwoleń wydanych na pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub instytucji.

Paragraf 5.2.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na fotografowanie powinien zawierać
dane określone w par. 4 ust. 2, a ponadto zobowiązanie do przedłożenia udzielającemu
zezwolenia do wglądu zdjęć, negatywów, kaset i szkiców lub zorganizowania
(przed wykorzystaniem)pokazu wykonanych materiałów oraz sposobu ich zabezpieczenia.

Paragraf 6.1.
Zezwoleń na fotografowanie obiektów objętych "zakazem fotografowania"
ze względu na ochronę tajemnicy państwowej udziela
Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych resortu.

Paragraf 6.2.
Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony
za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której ma być
wykonane fotografowanie, z zachowaniem wymogów określonych w par. 5.

Paragraf 6.3.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest
do zaopiniowania złożonego wniosku oraz uzasanienia oznakowania
"zakazem fotografowania" obiektu, który ma być fotografowany.
Treść uzasadnienia stanowi tajemnicę państwową.

Paragraf 7.
Przepisów par. 3 i par. 5 nie stosuje sie w odniesieniu do:
- członków rządu;
- senatorów i posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
- wojewodów (prezydentów miast) na terenie ich działania; oraz osób im towarzyszących.

Paragraf 8.
Od negatywnej decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wstęp i przebywanie
na terenie obiektów resortu transportu i gospodarki morskiej objętych
zakazem fotografowania ze względu na ochronę tajemnicy państwowej,
przysługuje osobie zainteresowanej prawdo do odwołania w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji do kierownika nadrzędnej jednostki organizacyjnej.

Paragraf 9.1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych resortu transportu i gospodarki morskiej
zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wydawanych zezwoleń.

Paragraf 9.2.
Ewidencja wydanych zezwoleń powinna zawierać dane określone w par. 4 ust. 2-4.

Paragraf 10.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych
Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej moze odstąpić od wymogów
określonych w par. 6 ust. 2 i 3.

Paragraf 11.
p. Tryb i zasady udzielania zezwoleń na wykonywanie lotniczych zdjęć fotograficznych,
filmowych itp. dla celów publikacyjnych regulują odrębne przepisy.

Paragraf 12.
Tracą moc:
1. Zarządzenie nr 35 Ministra Komunikacji z dnia 3 maja 1984 r. 
  w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na fotografowanie,
  filmowanie, szkicowanie i rysowanie obiektów oraz wstęp i przebywanie
  osób niezatrudnionych na terenie obiektów resortu komunikacji,
  w których występują wiadomości stanowiące tajemnicę państwową
  (Dz. Urz. MK Nr 6, poz. 46 i z 1987 r. Nr 9, poz. 60).

2. Zarządzenie nr 40 Ministra- Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej
  z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie ustalenia terenów, obiektów i urządzeń
  w resorcie gospodarki morskiej, ktorych fotografowanie, filmowanie, szkicowanie
  i rysowanie bez zezwolenia jest zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej
  - nie publikowane.

Paragraf 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych      Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
   C. Kiszczak                  Fr. A. Wielądek  

 

| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |
 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< WsteczNa góręStrona główna działuDalej >>
Wszelkie uwagi odnośnie WWW KOLEJ.pl prześlij TUTAJ. Ostatnia aktualizacja tej strony: