O KOLEJ.pl
O serwerze KOLEJ.PL
DZISIAJ|JUTRO|WCZORAJ|GALERIE|FORUM|FAQ|TABOR|INFRASTRUKTURA|MODELARSTWO|SOFTWARE|LINKI| Przewodnik po KOLEJ.PL
WsteczDalej

Regulamin KOLEJ.PLWersja z dnia: 2002-12-15
Postanowienia ogólne

System kont poczty elektronicznej udostępniany jest przez KOLEJ.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin określa zasady korzystania z usługi kont poczty elektronicznej, zakres odpowiedzialności KOLEJ.pl oraz wszelkie inne informacje porządkowe. Przed pierwszym skorzystaniem z konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin, gdyż korzystając z konta użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.


Definicje

O ile z treści regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

Użytkownik (klient KOLEJ.pl) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny na stronie internetowej i zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu.

Usługa kont poczty elektronicznej KOLEJ.pl (w dalszej części zwana "Usługą") - polegająca na założeniu i utrzymywaniu na serwerze KOLEJ.pl konta poczty elektronicznej o parametrach wymienionych szczegółowo w regulaminie.

Usługa dodatkowa - niezależna usługa wzbogacająca użyteczność konta poczty elektronicznej systemu KOLEJ.pl o parametrach wymienionych szczegółowo w cenniku usługi. Niektóre usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy.

Tryb pełny - korzystanie z usługi w pełnym jej zakresie.

Tryb zablokowania usługi - zablokowanie przez KOLEJ.pl działania usługi. Czas trwania usługi w tym trybie nie ulega zawieszeniu.

Tryb zawieszenia usługi - zawieszenie przez KOLEJ.pl działania usługi, uniemożliwiające korzystanie z niej przez Użytkownika. Czas trwania usługi w tym trybie ulega zawieszeniu.

Zaprzestanie świadczenia usługi - definitywne skasowanie konta poczty elektronicznej i wykorzystanie zwolnionej w ten sposób nazwy.

Formularz zamówienia - strony WWW dostępne w KOLEJ.pl, z których Użytkownik przesyła niezbędne dane kontaktowe, określa podstawowe parametry usługi, określa sposób płatności i zleca uruchomienie usługi. Wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz z zobowiązaniem KOLEJ.pl do uruchomienia usługi w trybie pełnym.

Konto bankowe KOLEJ.pl - rachunek bankowy, na który Użytkownik przekazuje opłaty na rzecz KOLEJ.pl. Nazwa banku, numer rachunku bankowego podane są w § 3. pkt 2. niniejszego regulaminu.


§ 1 Tryb uruchomienia usługi

1. Uruchomienie usługi odbywa się po wysłaniu przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia. Uruchamiając usługę, Użytkownik oświadcza, że:

a. podane dane są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia KOLEJ.pl do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi, niezależnie od poniesionych kosztów. W takim wypadku jakakolwiek wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
b. zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
c. nazwa usługi wybrana przez Użytkownika oraz inne dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych lub obyczajowych.
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez KOLEJ.pl.
e. przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania.


§ 2 Tryb pełny działania usługi

1. Jeżeli KOLEJ.pl otrzyma od Użytkownika na swój rachunek bankowy zgodną z cennikiem opłatę za uruchomienie usługi w trybie pełnym, KOLEJ.pl uznaje, że jest to jednoznaczne z wykupieniem usługi na określony w cenniku okres. Użytkownik otrzymuje potwierdzenia opłaty i w potwierdzeniu tym znajduje się data rozpoczęcia świadczenia usługi. Od daty tej obliczany jest czas trwania usługi.

2. Opłaty na rzecz KOLEJ.pl należy wpłacać na rachunek bankowy, podając swoje imię i nazwisko oraz swój adres, a także następujące dane:

a. Odbiorca: KOLEJ.pl
b. Nazwa banku: mBank
c. Rachunek bankowy nr: 65 1140 2004 0000 3002 3091 1379

3. Usługa w trybie pełnym będzie świadczona użytkownikowi przez okres, za jaki zgodnie z cennikiem wniesiona została opłata, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.


§ 3 Przedłużanie czasu trwania usługi w trybie pełnym

1. Użytkownik wnosząc opłatę zgodną z cennikiem może przedłużyć czas trwania usługi. KOLEJ.pl zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania usługi w trybie pełnym w ciągu 5 dni roboczych od wpływu na rachunek bankowy KOLEJ.pl zgodnej z aktualnym cennikiem i poprawnie opisanej opłaty.

2. Jeżeli przed upływem czasu trwania usługi nie wpłynie na konto bankowe KOLEJ.pl opłata za kolejny okres, to usługa przejdzie w tryb zawieszenia.

3. Jeżeli w ciągu 14 dni od momentu przejścia usługi w tryb zawieszania KOLEJ.pl otrzyma na swój rachunek bankowy opłatę wym. w p. 1., to w terminie do 5 dni roboczych uruchomi ponownie usługę w trybie pełnym.

4. W przypadku nieotrzymania opłaty w czasie określonym w § 4 p. 3 nastąpi zaprzestanie świadczenia usługi.


§ 4 Zaprzestanie świadczenia usługi dla użytkownika przez KOLEJ.pl

1. KOLEJ.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi (a więc do definitywnego skasowania konta poczty elektronicznej i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy) gdy wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji:

a. Użytkownik złamał postanowienia niniejszego regulaminu;
b. Użytkownik po raz kolejny uruchomił usługę pomimo braku wniesienia opłaty za analogiczną usługę wcześniej uruchomioną;
c. Użytkownik podał niepoprawne dane bilingowe;
d. Użytkownik zażądał usunięcia jego danych bilingowych;
e. Użytkownik zrezygnował z usługi
f. Gdy świadczenie usługi przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od KOLEJ.pl


§ 5 Zobowiązania KOLEJ.pl

1. KOLEJ.pl dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże KOLEJ.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.

2. W żadnym przypadku KOLEJ.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną KOLEJ.pl z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi.

3. Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, KOLEJ.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. KOLEJ.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie;
c. niedostarczenie wiadomości w ramach Usługi wynikające z przyczyn niezależnych od KOLEJ.pl;
d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią);
e. skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług;
f. sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności KOLEJ.pl nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu);
g. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
h. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.);
i. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu;
j. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez Użytkownika;
k. szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez KOLEJ.pl braku ciągłości świadczenia usługi;
l. szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy uruchamianiu usługi;
m. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od KOLEJ.pl;
n. szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od KOLEJ.pl podmioty;
o. treść i inną zawartość przesyłanych listów, a także zawartość listów zapisanych na serwerach KOLEJ.pl.
p. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
q. zawartość przesyłek nie pochodzących od KOLEJ.pl, wysyłanych oraz przyjmowanych przez użytkowników;
5. KOLEJ.pl zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania systemu usług elektronicznych kont w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem;
b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn;
c. wysyłania na konta pocztowe komunikatów związanych z funkcjonowaniem usługi oraz listów informujących o bieżących działaniach KOLEJ.pl związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usługi;
d. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi oraz odstąpienia od umowy, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika, w przypadku gdy naruszy on postanowienia niniejszego regulaminu.
e. zablokowania lub usunięcia konta, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez KOLEJ.pl, (administratorów, redakcje, etc.), co może wprowadzić w błąd innych użytkowników.
f. zablokowania na serwerach KOLEJ.pl nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego w KOLEJ.pl na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu KOLEJ.pl ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usługi. Użytkownikowi nie przysługuje wówczas zwrot wniesionej opłaty.


§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik może korzystać z usługi za pomocą:

a. programów pocztowych używających protokołu FTP
b. programów pocztowych używających protokołu POP3
c. programów pocztowych używających protokołu SSH i SCP

Informacje niezbędne do zarządzania usługą (adresy serwerów, nazwa konta itp.) prezentowane są na stronach KOLEJ.pl

2. Użytkownik ma prawo do:

a. korzystania z usługi w sposób opisany w regulaminie;
b. rezygnacji z usługi w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta jest na najwyższym dostępnym dla KOLEJ.pl poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła.

4. Użytkownik jest zobowiązany do:

a. korzystania z usługi zgodnie z określoną specyfikacją;
b. wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu)
c. niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników,
d. niedziałania na szkodę innych użytkowników;
e. dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usługi.
f. niezakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem,
g. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem (http://www.kolej.pl/serwer/regulamin.html) i zapoznawania się z nimi;


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Korespondencja do Użytkownika

a. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z KOLEJ.pl do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany podczas rejestracji.
b. Wysłanie w/w listu przez KOLEJ.pl będzie rozumiane za dostarczone go Użytkownikowi.
c. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez KOLEJ.pl do Użytkownika na adres pocztowy zadeklarowany w profilu.

2. Korespondencja do KOLEJ.pl

a. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem poczty elektronicznej należy kierować do rzecznika na adres rzecznik@kolej.pl
b. Wszelkie informacje o naruszeniach przez klientów niniejszego regulaminu należy kierować do administratora na adres admin@kolej.pl


§ 8 Inne

1. KOLEJ.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie KOLEJ.pl pod adresem (http://www.KOLEJ.pl/serwer/regulamin.html)

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2003 roku.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez KOLEJ.pl danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się KOLEJ.pl ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

5. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

6. KOLEJ.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika.

Twórcy Serwera KOLEJ.pl

 

| DZISIAJ | JUTRO | WCZORAJ | GALERIE | FORUM | FAQ |

| TABOR | INFRASTRUKTURA | MODELARSTWO | SOFTWARE | LINKI | O SERWERZE |
 
Przewodnik po KOLEJ.pl
<< WsteczNa góręStrona główna działuDalej >>
Wszelkie uwagi odnośnie WWW KOLEJ.pl prześlij TUTAJ. Ostatnia aktualizacja tej strony: