Oznaczenia i napisy na wagonach towarowych

 

W celu identyfikacji najważniejszych cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych wagony towarowe są odpowiednio oznaczone. Zasady oznakowania są uregulowane przepisami międzynarodowymi RIV. Przepisy te ustalają także jednolity sposób rozmieszczenia napisów.

Rozróżnia się trzy rodzaje oznaczeń:

1-obowiązkowe; ich brak może być podstawą nie przyjęcia wagonu przez kolej sąsiednią;

2-zalecane przez przepisy międzynarodowe;

3-umieszczane według przepisów własnych zarządów kolejowego, nie wynikające z przepisów międzynarodowych.

napisy

a-wagon do ruchu międzynarodowego

b-wagon do ruchu międzynarodowego (wagon prywatny włączony do taboru PKP)

c-wagon do ruchu wewnętrznego

Numeracja wagonów towarowych

Warunkiem prowadzenia gospodarki taborem wagonów towarowych jest zapewnienie ich identyfikacji przez odpowiednie oznakowanie, tzn. umieszczenie na wagonach symboli i liczb, które oznaczają : system wymiany, zarząd będący właścicielem wagonu, rodzaj oraz cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu, numer inwentarzowy, dane o terminach napraw okresowych itp.

Oznaczenie wagonów jest dwojakie - cyfrowe i literowe, przy czym w obu przypadkach określają one:

a-system wymiany w ruchu międzynarodowym;

b-zarząd kolejowy będący właścicielem;

c-rodzaj, typ i serię wagonu;

d-kolejny numer wagonu w danej serii.

Przewidziane są następujące dwa schematy oznaczania:

1)jeśli istnieje dostatecznie duża płaszczyzna, na której można umieścić napis na ścianach wagonu, to stosuje się schemat:

02 RIV MC

51 PKP

132 5 006 - 9

Gkks

2)jeśli brak jest miejsca na napis według pierwszego schematu, np. na ostojnicach, to stosuje się schemat:

31 51 392 6 029 - 5

RIV MC PKP Rg mms

Oznaczenie wagonu stanowi 12-cyfrowy numer inwentarzowy oraz oznaczenie literowe.

Numer inwentarzowy składa się z pięciu grup cyfrowych, przy czym:

Pierwsza grupa cyfr może występować np. w następujących układach i znaczeniach:

01-wagon przeznaczony do komunikacji międzynarodowej w systemie RIV oraz po torach szerokości 1435 mm;

02-wagon przeznaczony do komunikacji międzynarodowej w systemie RIV oraz przystosowany do wymiany zestawów kołowych z toru szerokości 1435 mm na tor szerokości 1520 mm.

11- wagon na wózkach o ładowności 40t i większej, przeznaczony do komunikacji międzynarodowej w systemie RIV według stawek specjalnych, po torze o szerokości 1435 mm;

20- wagon przeznaczony wyłącznie do komunikacji wewnętrznej;

21- wagon przeznaczony do komunikacji międzynarodowej w systemie RIV i MC według stawek normalnych, po torze szerokości 1435 mm;

22- wagon przeznaczony do komunikacji międzynarodowej w systemie RIV i MC według stawek normalnych, przystosowany do wymiany zestawów kołowych z toru szerokości 1435 mm na tor 1520 mm i odwrotnie.;

30- wagon przeznaczony do potrzeb wewnętrznych kolei;

31- wagon na wózkach o ładowności 40t i większej, przeznaczony do komunikacji międzynarodowej w systemie RIV i MC według stawek specjalnych, po torze szerokości 1435 mm.

Druga cyfra cyfr oznacza zarząd kolejowy, który jest właścicielem wagonu lub który włączył wagon do swego taboru. Ogółem ustalono 42 grupy cyfr oznaczające zarządy kolejowe.

 

 

 

W trzeciej grupie cyfr (obejmującej 5,6,7 i 8 cyfrę numeru inwentarzowego) piąta cyfra numeru (pierwsza w tej grupie) oznacza rodzaj i typ wagonu, a następnie trzy (6,7 i 8 cyfra numeru) oznaczają jego cechy eksploatacyjne.

Oznaczeniu cyfrowemu tej grupy odpowiada oznaczenie litrowe, przy czym pierwszym cyfrom tej grupy (a wiec piątym cyfrom numeru) odpowiadają litery duże, a drugim, trzecim i czwartym cyfrom grupy (szóstym, siódmym i ósmym cyfrom numerów inwentarzowych) odpowiadają litery małe alfabety łacińskiego.

 

 

Ostatnią cyfrą numeru inwentarzowego jest cyfra samokontroli

 

Przykładowe znaczenie niektórych małych liter umieszczanych na wagonach towarowych PKP

 

Wagony niekolejowe włączone do taboru oznacza się przez dodanie litery P (w ramce) za cyfra samokontroli.

Znając znaczenie liter małych i dużych można odczytać, że wagon serii Ibchqss oznacza wagon chłodnię (duża litera I) o powierzchni ładunkowej powyżej 22m3 (litera b), mający haki na mięso (litera c), wzmocnioną izolację (litera h), przewód ogrzewania elektrycznego (litera q) i mogący kursować z prędkością 120 km/h (litery ss).

Są to ogólne zasady oznaczania wagonów towarowych - szczegółowe objaśnienia oznaczeń cyfrowych i litrowych są ujęte w przepisach o znakowaniu wagonów.